[EGD] We Need To Hurry Up With These EGD Reviews

Review by epicosauruss on Monday, August 4th 2014
...
Click to play Gravity

Gravity is a game created by cryptik

And rocketeer told me to keep smashing the keyboard, so here we go.


vbnhjrjicfjhfduyhhyhdhfghfgdhrgdfguyuhrtguitgyjugbjmirtgfurtguiguiluirtuirtgueuyhruhyrgu7rumlruklmrtuitfgvurt

ufvufgumlfgvufvuivuiguirtgfu89vududuyhzuyfufvyhyhfvuyhfyhfgvyhfvuyhxfguyhfguhkfguhfgvjhfgvhfgvjhnfgvjrffg


dfhguhfghudfuyhdfuhsdfhfghdrghdyhfhdfjhehsuheruhvuhreuhvuyhhvyerhrhifhirvhisrhdvuhruhfvnrucurieffrurusduidhylpusfohnjdxhfvguisji9pdfhjmymbmjiocgvrtinfjmbhjnytnhfcv


ferighbgjhmrfnrtgnyjvbtrfcvhjgkfdfhvjrg4ndcjdfjgirefy8ftrjkdfbubnitvmdfvgheindfvbredrjchvbfgnieshdfrtfhducvhifrsjdjgtefg


erftghyu6754dfhrje3wisdfhrhejwksdjfgreksdcvgneskcvnesm,wsdfrnsmkvgrkewsdgredghrefghytredfghtrefghtrfgnhytrgytrghyttgtregtrergy654dertdrtyrfdertytrfftgrert


fghjhdfsfghjkytrj


sghjkuy5redfghjsefjktrjiejtfuiruifuituduhedhrfhsdhfhshdfI reckon I got some decent words in all that keyboard smashing.

I hope you enjoyed my review, guys!